Syfte med Enkät2022

Syfte

Det är antaget att det allmänt finns olika egenskaper som ”hör ihop”. Vi kallar dessa samband för korrelationer.
Det finns, exempelvis, en ganska direkt korrelation mellan cylindrars sammanlagda volym i en vanlig motor och bensinförbrukningen. Den senare beror på den förra. Den typen av korrelation kallar vi ett kausalsamband eller orsakssamband. Orsak -> verkan.

På samma sätt är det allmänt vedertaget – rätt eller fel – att det finns korrelationer eller kausalsamband på ett sociologiskt plan och rörande mänskliga egenskaper. Här skulle jag kunna ge exempel på sådana, men det skulle förmodligen kunna påverka utfallet av denna studie. Jag låter därför bli.

I en experimentell situation är det vanligt att man designar sitt försök för att kunna stödja eller förkasta en hypotes man ställer upp. När det gäller människor, deras egenskaper, kunskaper, tankar, erfarenheter och idéer är en sådan design svår, begränsande, och möjligen oetisk. Därför är denna ”låda” av försöksobjekt (aka personer) relativt öppen och riktar sig till alla som vill delta, oavsett bakgrund, ålder etc. De kategorier av frågor jag ställer framgår av enkätens flikar.

Det finns alternativ till en sluten experimentell design. Att samla in de data man frågar efter, kompilera de uppgifter man får in, analysera de korrelationer man kan observera och presentera hypoteser för fördjupade studier. Det blir mer förutsättningslöst. Och precis som med alla annan statistik så kommer det inte finnas absoluta sanningar, däremot möjliga förklaringar och kullkastande av hypoteser.

Detta projekt utförs av mig personligen, utan finansiering utifrån och utan avsikt att dessa data nånsin kommer presenteras i någon vetenskaplig tidskrift.

Vem är jag?

Jag som vill genomföra detta projekt heter Michael Sjögren. Jag har skrivit en avhandling (1995) om hur statistiska metoder kan användas för att härleda kausalsamband och korrelationer mellan komplexa blandningar och biologiska effekter samt mellan kemiska strukturer och biologiska effekter. Trots att tid har gått har jag fortfarande de kunskaper och metoder som behövs för att genomföra en multivariat dataanalys av detta komplexa material. Jag räknar med att det kommer ta ett tag att analysera och formatera materialet. Resultatet kommer läggas upp på denna sida med länkade sidor rörande de olika samband jag kommer hitta.

Varför gör JAG detta?

Svaret är mycket enkelt. Jag är en nyfiken jäkel och gillar att analysera data.